Parken intill det nya badhuset ska bli Hyllies stora grönområde och aktivitetspark norr om det nya centrumet. Den är en förlängning av den befintliga Kroksbäcksparken.
- Även den nya parken har fått det officiella namnet Kroksbäcksparken, berättar Susanna Kapusta, landskapsarkitekt på exploateringsenheten vid Malmö stad gatukontor.

Framtidens badhus
Susanna Kapusta ger en guidad tur över det fyra hektar stora området där parken ska ligga. Platsen ser än så länge mest ut som en byggarbetsplats. I parkområdets södra del finns en stor grop där grunden till det nya badhuset håller på att förberedas.
Redan årsskiftet 2014-2015 beräknas badhuset stå klart. En ovanligt snabb planerings- och byggprocess, förklarar Susanna Kapusta:
- Ett badhus är rent tekniskt en komplicerad byggnad att uppföra. All ventilation, pumpar och annan teknik ligger under badhuset och måste på plats innan bassänger, golv, väggar och tak byggs.

Park för både unga och gamla
Parken kan inte färdigställas helt förrän badhuset är byggt. Först ska marken förberedas för de olika delar i parken som ska attrahera olika målgrupper.
- Vi vill att parken ska attrahera både boende och besökare, gammal som ung, fast med lite mer utrymme för ungdomar. Det finns ett uttalat behov av mötesplatser för unga i Hyllie, säger Susanna Kapusta.
Därför får västra delen av parken, som är vigd till aktiviteter, en parkourpark.  Här planeras också för en boulebana och studsmattor. Andra inslag är en rosa basketbollplan, färgglada badmintonbanor, schackspel och en läktare med sittplatser.
Den östra sidan av parken får bland annat en grillplats och en nedsänkt solgrop i gräs med tillbehörande utomhusdusch.
- Här finns gott om utrymme för alla att träffas och umgås. Barnfamiljer har en temalekplats bara ett stenkast bort.

Promenadstig och fruktträdgård
För att få en bättre överblick över parken i sin helhet vill Susanna Kapusta visa området ovanifrån. Hon leder vägen upp på en av Krokbäcksparkens befintliga och karaktäristiska höga gräskullar.
Härifrån ser man tydlig de odlingslotter som finns på den östra delen av marken idag. Men också var det nya cirkelformade odlingsområdet med en promenadstig och fruktträdgård emellan ska ta form.
Dekorativ odling, kallas det. Tanken är att besökare lättare ska kunna se vad som odlas.
En del av de befintliga odlingslotterna får vara kvar, men görs om till öppna och tårbitsformade odlingsplatser. Andra flyttas till den nya parkens sydligaste del på andra sidan Annetorpsvägen.
- Befintliga abonnenter får en första chans på de nya odlingslotterna, säger Stefan Matsson, enhetschef på Malmö stads fastighetskontor.

Återvinner landmassor
Öster om badhuset ligger ett par jordhögar. För det otränade ögat ser de nästan ut som en skugga av den höga kulle vi står på.
- Jordhögarna är landmassa från utgrävningarna av badhuset. Vi försöker återvinna så mycket som möjligt av den landmassa som finns i området, det är både resurseffektivt och miljövänligt i och med att transporterna minskar.
En grönare miljö ska även en pelarsal med lärkträd bidra till. Den planteras i parkens västra område, strax innan Annetorpsvägen och mitt emot HSB:s planerade bostadsområde Sportbyn.
Vidare söderut sträcker sig den Engelska parken, en vildare park med lummig grönska och naturliga former.
Den planerade fruktträdgården vid odlingsplatsen öster om Sportbyn binder ihop temat ända ned till Vattenparkens körsbärsdal på andra sidan Hyllie centrum.

Viktigt med andningshål i en tät stad
Tillsammans är de nya parkområdena förlängningar av Pildammsstråket som går från Pildammsparken och genom hela stan.
Susanna Kapusta berättar att stora grönområden är viktiga i en stad av Malmös storlek.
- Dessa andningshål blir viktigare ju mer staden förtätas. De mindre gröna plättarna kring vägarna går inte att använda på samma sätt.
Badhusparken blir också en länk mellan det gamla och det nya i Malmö - precis som den befintliga Kroksbäcksparken med sin temalekplats binder samman de två bostadsområdena Kroksbäck och Holma.
- Vi får ofta höra att de boende här ute är stolta över satsningarna i deras stadsdel.
- Det är extra kul att få skapa fler mötesplatser för stadsdelens barn och ungdomar. Bland annat hoppas vi kunna uppföra en plaskdamm framför badhusets entré. Till vintern kan den omvandlas till en isbana och bidra till att parken blir en attraktiv mötesplats året om, säger Susanna Kapusta.

 

FAKTA
Kroksbäcksparken anlades på 1970-talet samtidigt som bostadsområdena Kroksbäck och Holma byggdes. Den anlades på jordbruksmark och av schaktmassorna från bostadsbyggandet skapades de sju kullar i parkens södra del är ett välkänt landmärke i Malmö. Kroksbäcksparken är en del av Pildammsstråket, ett av Malmös viktigaste grönstråk.