Text: Tobias Christoffersson
Illustration: Manon Otto

Höga miljöambitioner präglar alla byggprojekt i det nya Hyllie. Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och leda vägen till Malmö stads mål att vara världsbäst på hållbar stadsutveckling 2020. Malmö har också satt målet att senast 2030 försörjas med endast förnyelsebar eller återvunnen energi använda - vilket för Hyllie ska vara verklighet redan 2020.

Snabba upp processen
Hittills har hållbarhetsarbetet i Hyllie styrts av ett flertal olika program, processer och dokument. Nu har Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett särskilt miljöprogram för Hyllie som sammanfattar alla miljömål på ett överskådligt och lättfattligt sätt. Tanken är att utveckla och förenkla samverkan mellan staden och framtida byggherrar.
- Vi vill att alla byggherrar ställer sig frågan "Hur kan vårt projekt bli en del av det klimatsmarta Hyllie?", men tidigare har det ibland varit svårt för dem att snabbt få ett tydligt svar. Nu har vi för första gången ett heltäckande dokument för alla former av miljöarbete i hela Hyllie, säger Jan Rosenlöf, arkitekt och projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Dialog istället för krav
- Miljöprogrammet har två syften. Dels att samla all information om miljömålen i ett paket, dels att lägga grunden för en dialog mellan stad och byggherre som ska förenkla och snabba upp plan- och projekteringsprocessen.
I Miljöprogrammet finns nio övergripande och 20 specifika miljömål, vart och ett med en kort beskrivning och förslag på åtgärder. Förslag, inte krav - där en viktig förändring från kommunens sida.
- Tidigare har vi kunnat ställa särskilda krav vad gäller hållbarhet och miljöarbete vid försäljning av kommunal mark, men med den nya plan- och bygglagen har den möjligheten försvunnit. Samtidigt behövs den inte alls på samma sätt längre. Idag har de flesta byggherrar höga miljöambitioner, till exempel genom att arbeta för en viss certifiering, säger Jan Rosenlöf.                                        

Överens tillsammans
Med miljöprogrammet som utgångspunkt kommer byggherren och kommunen tillsammans överens om vilka miljömål som är viktiga för det aktuella projektet, arbetar sedan fram vilka åtgärder som passar bäst och sammanfattar dem i en checklista. Miljöprogrammet ska vara ett levande dokument, som uppdateras kontinuerligt, senast inom fem år.
- I ett större perspektiv handlar miljöprogrammet också om att ta del av alla kunskaper och dokumentera våra erfarenheter. Hållbara städer som begrepp utvecklas hela tiden, och Hyllie ska som Malmös "miljöpilot" ligga längst fram i den utvecklingen.

 

Här kan du läsa och ladda ner det nya miljöprogrammet.

Läs mer om miljöarbetet i klimatsmarta Hyllie.