När parkernas stad Malmö expanderar och bygger nytt finns naturligtvis träd och grönområden med i planerna. Hyllie blir således inte bara betong och asfalt. I hjärtat av Hyllie centrum, på bägge sidor om tågspåren ska en Vattenpark uppföras. Passande nog med vattentornet i dess mitt.
Den västra entrén från Lorensborgsgatan är tänkt att bli Hyllies gröna framsida. Från detta håll ska Hyllies hållbara och ekologiska filosofi visualiseras. Parken som ska växa fram framför Emporia ska vara tilltagen i skala så att den balanserar den storslagna byggnaden och samtidigt utgör en unik rekreativ plats.
- Parken har fått klartecken men det finns i dagsläget inget beslut om exakt hur stor den kommer att bli eller exakt när den ska vara färdig, men förhoppningsvis 2013-2014, säger Malmö stads landskapsarkitekt Susanna Kapusta.

Mynnar ut i havet
Den nya parken har också ett strategiskt läge i mitten av det stråk som kommer från Pildammsparken och kommer därför att vara värdefull för både Hyllies nya invånare och hela det nya stråkets, som benämns Pildammsstråket/Ekostråket, besökare. Stråket fortsätter ända till Östra Strandhem där det mynnar ut i havet.
- Samma organiska formspråk som finns på den redan anlagda markparkeringen söder om Hyllie ekostråk går också igen på Emporias parkering och tak, säger Susanna Kapusta.

Beslut om att hela området framför Emporia ska bli park är i skrivande stund inte fattat.