text Camilla Westemar
foto Peter Kroon

Bakom uppdraget att utforma stadsdelens nya skola står Liljewall arkitekter som i nära samarbete med landskapsarkitekter arbetar med att utforma rum för lärande. Under ett seminarium i Malmö berättar Liljewalls arkitekter om sin syn på läromiljöer och hur arkitektur påverkar barn.
- Arkitektur gör skillnad och synen på läromiljöer är mycket mer än bara en byggnad idag, inleder arkitekt Madeleine Nordenknekt. Forskningen visar tydligt att den fysiska miljön påverkar oss och att en skola genom sin utformning kan väcka lusten att lära.

Morgondagens skola
Madeleine Nordenknekt inleder med en tidsresa genom skolans historia, från gamla klosterskolor med barn i långa rader, till dagens skola där förmågan att lösa problem genom samarbete går före äldre tiders envägskommunikation i tysta skolsalar. Det förändrade arbetssättet syns också i de skolor som ser dagens ljus.
- I våra projekt ställer vi oss frågan hur vi kan ta till vara barnens förmågor och nyfikenhet genom den fysiska miljön. Det gör vi genom att bland annat ha en välkomnande entré och tydliga mötesplatser som samtidigt ska vara trygga, förklarar Madeleine Nordenknekt.
Flexibla rumslösningar, varierande och spännande material och färg, är andra ledord som följer arkitekterna genom arbetet.
Också utemiljön får sin uppmärksamhet. En utemiljö som signalerar humor och fantasi är minst lika viktig som skolbyggnaden i sig och därför var har landskapsarkitekterna tidigt med i arbetet.  

Stad möter land
Hyllievångsskolan får en svängd form, med entréer åt både den välkomnande skolgården och mot staden. Än tydligare blir mötet mellan stad och landsbygd genom fasadbeklädnaderna; mot staden tegel och mot skolgården trä. På den torgliknande skolgården får byggnad och utemiljö växa samman genom bland annat en integrerad klätterställning. Gården och den park som växer fram i förlängningen, blir förutom en attraktiv utemiljö för eleverna också en mötesplats för alla i Hyllie.
Hjärtat i skolan blir det stora, gemensamma kapprummet. Både inredning och utformning stimulerar till möten och samvaro, samtidigt som det ska vara en trygg plats. Äldre tiders långa, dunkla korridorer har fått ge vika för öppna ytor där alla ses och syns för trygghetens skull.

Passivhus för miljöns skull
Miljö- och klimataspekterna är tydliga genom hela skolan, som projekterats som ett passivhus. Det betyder att värmeförlusterna är minimala och uppvärmningskostnaderna kan hållas låga. Hyllievångsskolan får solcellspaneler på taket och på en skärm i huvudentrén kan elever och personal avläsa hur mycket energi anläggningen ger och hur mycket som förbrukas. Mellan taken blir det terrasser som kan användas för undervisning när vädret tillåter och här ges också möjligheter till egen odling.
Förutom grundskola årskurs 1-6, kommer Hyllievångsskolan inrymma en förskola med plats för 72 barn.

Du kan redan nu göra ett virtuellt besök i byggnaden.
Kliv in i Hyllievångskolan (öppnas i nytt fönster).

 

Läs mer om Hyllievångsskolan här.