Parallellt med alla intensiva byggprojekt i Hyllie centrum pågår arbetet med att ta fram ett planprogram för den södra delen av utbyggnadsområdet. Målen är högt ställda och planeringsarbetet innebär stora utmaningar.
- Här finns kanske Sveriges bästa odlingsjord som är en viktig naturresurs, säger Mikael Wallberg från Malmö stad som är projektledare för planeringsarbetet i områdets framväxt. Den goda jorden innebär att vi måste hushålla med marken och att det finns unika möjligheter att skapa en frodigt grön stadsbebyggelse.    

Södra Hyllie - en viktig pusselbit
Att Malmös politiker vill bygga på marken, trots att den utgör en naturresurs, beror på att man ser den nya stadsdelen som en viktig pusselbit i arbetet för att stärka tillväxten på den svenska sidan Öresund.
Med stationen i Hyllie kan 3,5 miljoner människor ta sig på 45 minuter, vilket är fler än i någon annan svensk region. Det gör det till en attraktiv plats både för företag och boende - i strukturplanen söderut som nu håller på att tas fram finns utrymme för ytterligare 3 000-4 000 bostäder, förutom de 2 500 som kommer att uppföras fram till 2016 i centrumområdet.

Bygga hållbart - ge mer än ta
- Det vi bygger kan inte vara vad som helst. Vi kan inte bygga ett nytt miljonprogram ute på de här åkrarna. Det vi bygger måste ha en stor betydelse för Malmö. Och att bygga hållbart innebär att ge mer än det man tar, säger Mikael Wallberg.
Hyllie centrum kommer huvudsakligen att byggas med innerstadskvarter genom en utveckling söderut som sker stegvis istället för att följa en färdigritad plan. En utmaning är att lämna plats för framtida spårvägar och huvudgator utan att skapa barriärer i området.
- Eftersom den totala genomförandetiden för ett så här stort område kan ta mellan tio och tjugo år måste man tänka flexibelt, säger Mikael Wallberg.

Parker och odlingsytor
Att bygga ut området etappvis kräver att man tillfällig använder mark för exempelvis parker, lekplatser och odlingsytor för att skapa ett integrerat stadsrum i den befintliga bebyggelsen. Men strukturplanen tar också hänsyn till att temporära anläggningar, som anses vara särskilt värdefulla, kan komma att sparas och bli en plats i staden då den vidare byggs ut.
Den bördiga jorden innebär att bebyggelsen även blir kompakt söderut, och det finns inga planer på enfamiljshus. Bostadskvarteren blir tätare än normalt och gatorna smalare. Och miljön ska skapa goda förutsättningar för en stadsdel med gröna kvaliteter.

 Ett "rurbant" liv
- Här finns fantastiska möjligheter att odla mellan husen. En stark trend just nu är stadsodling, ett "rurbant" liv som för in det lantliga i stadsmiljön. Områden med nyproduktion av bostäder planeras inte efter denna linje. Men det skulle kunna gå här. Vi jobbar efter en sådan ambition, säger Mikael Wallberg.
Ett viktigt mål med Hyllie centrum är att knyta ihop närliggande områden. Utbyggnaden av södra Malmö avslutades hastigt i mitten av sjuttiotalet och bostadsområdena som byggdes har fått kritik för att vara avskurna från resten av staden och för att sakna naturliga mötesplatser.
Det vill man ändra på med det nya centrumområdet i Hyllie, som kommer att ligga på gångavstånd från flera befintliga bostadsområden.

Ett annat mål - lyckad integration
Längs huvudgatorna Hyllie boulevard och Hyllie allé ska det finnas torg och verksamheter i bottenvåningarna. Tillsammans bildar gatorna ett "L" som förbinder Hyllie centrum med Lindeborg, Holma och Kroksbäck. En lyckad integration av närområdet är avgörande för att projektet lyckas.
- Idag ökar segregationen i städer, men vi får inte låta vissa delar av staden bli så segregerade att folk inte vågar sig in där. Då riskerar Hyllie att bli ytterligare en ö i södra Malmö och det ska det inte bli, det ska bli en kärna, säger Mikael Wallberg.
I längden tror han att ett välfungerande centrum i Hyllie kan skapa ett "omvandlingstryck" på de angränsande områdena. De har stora, bilfria grönområden i anslutning till bostadshusen och kan därför bli mer attraktiva med ett centrum i närheten som erbjuder badhus, shopping, upplevelser och en station med närhet till övriga Malmö och resten av värden via Kastrup.

En fot i stan och en på landet
- Att med blicken mot kontinenten kunna stå med ena foten i en tät stad och den andra i ett öppet landskap ger en spännvidd mellan alla kontraster. Det är närmast unikt för Hyllie och ett signum för platsen tillsammans med sina gröna kvaliteter, säger Mikael Wallberg
Arbetet med planprogrammet för södra utbyggnaden i Hyllie kommer att pågå fram till sommaren 2013 och ligga till grund för nya detaljplaner i området.