Intresset för markanvisningen har varit stort och inkomna anmälningar har genomgående haft en mycket hög nivå utifrån de kriterier som lyfts fram i tävlingsprogrammet. I utvärderingen har en samlad bedömning gjorts av kompetens, organisation och ekonomisk stabilitet. Men också av intressenternas intentioner och motiv att ta sig an tävlingstomten samt utifrån engagemang och nytänkande kring sociala åtaganden.

- Tävlingsprogrammet anger att mellan tre och fem intresseanmälningar ska väljas ut.  Av den höga kvalitet vi kunnat se i samtliga bidrag har vi funnit sju jämbördiga intressenter som visar den bästa kombinationen av alla kriterier. Därför har vi beslutat att bjuda in dessa till tävlingen, säger Håkan Thulin, juryns ordförande och Malmö stads exploateringschef.

De utvalda intressenterna som nu bjuds in till markanvisningstävlingen får fram till den 12 juni i uppgift att ta fram ett förslag som förväntas visa en långsiktig hållbarhet genom att manifestera ett kosmopolitiskt Öresund, gestalta innovativa och gröna lösningar samt stärka stadslivet i Hyllie centrum. Byggnader och platser som föreslås inom ramen för tävlingstomten ska dessutom berika stadsmiljön, visuellt och upplevelsemässigt. Deltagare i tävlingen åtar sig även att arbeta med social hållbarhet under byggprocessen. Avsikten är att markanvisningsavtal ska upprättas med vinnande förslagsställare som utses i september 2017 och att en ny detaljplan därefter ska tas fram.

Följande sju intressenter bjuds in till markanvisningstävlingen
(utan inbördes rangordning):

  • Skandiafastigheter AB - Arkitema Arkitekter
  • Midroc Property Development AB - Wingårdh Arkitektkontor
  • Ikano Fastighets AB - Tham & Videgård
  • Serneke Projektstyrning AB - Snöhetta/Kanozi Arkitekter
  • NCC Property Development AB - Baumschlager Eberle/Krook & Tjäder
  • Skanska Öresund AB - Gehl Architects/White Arkitekter AB
  • Wihlborgs Fastigheter AB - EGA Arkitekter/OpenStudio arkitekter

Läs mer om tävlingen och tävlingsprogrammet i sin helhet

Kontakt för vidare information
Håkan Thulin, exploateringschef - fastighetskontoret, Malmö stad
hakan.thulin@malmo.se 
0709-44 18 81