- Vi brukar vänta tills husen är på plats, men den här gången väljer vi att gå före och färdigställer större delen av gatan redan nu. Det är inte så vanligt att man gör så.
Peter Gustafsson medger att det finns vissa risker med att färdigställa gatan redan innan byggnaderna är på plats, på grund av byggtrafik och pågående byggen - material och ytor kan komma till skada av den tunga belastningen.
- Men vi tar den risken. Vi tror att det är mer värt för området att göra detta i ett tidigt skede. Dessutom är Hyllie allé främst till för de som ska hit - inte för byggtrafiken, den ska vi göra vårt bästa för att styra undan.
I skrivande stund pågår arbetet med att lägga fjärrvärmeledningar på plats. Därtill kommer belysning, el, markarbete och plantering - dessa delar kommer att påbörjas successivt efter sommaren.
- Vi kommer att färdigställa lite mer än hälften av gatans bredd, de två trädrader som står närmst gatan på ömse sidor med parkeringsfickor mellan träden och gång- och cykelbana innanför berättar Magnus Ahlcrona, också projektledare för utbyggnaden.
- De två trädrader som står närmst bebyggelsen på ömse sidor om gatan samt tillhörande gångbana kommer vi att vänta lite med. Om det blir en tuff vinter så kommer vi, antagligen i april, att lägga det översta lagret asfalt.

Fyra rader stora träd
I november flyttar Hyllie centrums första hyresgäster in, i Roth fastigheters hus på Hyllie allé. Och inte långt därefter beräknas planteringen av de 55 stora träd som ska göra allén till en riktig allé, från Pildammsvägen in till Hyllie centrum, kunna påbörjas.
- Planteringen av träd är den del av färdigställandet som kommer att märkas mest, säger Peter Gustafsson.
- Träden ger området ett annat uttryck. Man får höjd i gaturummet, allékänslan skapas och det känns inte lika platt.
Hyllie allé blir alltså en grön och lummig gata, med fyra trädrader (se skiss). Den får cykelbanor på båda sidor, klippta häckar och perenner - 60 000 lökar av fyra olika sorter - ska planteras till hösten om allt går som det ska.
Närmare bestämt 40 italienska alar, 15 plataner och 11 flerstammiga buskträd kommer att skapa grönskan i allén. Alarna ska planteras i fyra rader på sträckan mellan Arenagatan och Pildammsvägen, och platanerna på den sista biten mellan Arenagatan och Hyllie boulevard. Längre fram ska ytterligare 54 stora träd planteras, när de två trädraderna närmast fastigheterna görs klara.
- Planteringen av de första träden är planerad till november. Man kan nämligen inte flytta och plantera om ett träd förrän det tappat alla sina löv, förklarar Lisette Strömdahl, Malmö stads ombud för entreprenaden i Hyllieprojektet.

Planerar för busstrafikanter
Så snart det blir möjligt kommer även två busshållplatser att anläggas nära Roths hus. När dessa kommer att tas i bruk av linje 33 som trafikerar sträckan är inte klart, och beror på Skånetrafiken.
- Men vi vill att möjligheten ska finnas, så att de första boende här i området får en busshållplats så snart det går. Den blir dessutom nära för vissa av dem som bor i Lindeborg också, säger Peter Gustafsson.