Området närmast Hyllie allé är idag obebyggt och ligger som en gräns mellan stad och land. Delar av marken har hittills använts för en provisorisk parkering till centrumområdet, men kommer våren 2012 att omvandlas till byggklar mark för ca 1 700 bostäder som fördelads på 17 kvarter norr och söder om Hyllie allé.
Med Tygelsjöstigens bevarade pilallé, som går diagonalt över huvudstråket, kommer Söderslätt stiga rakt in i Malmös nya stadsdel. Och det är i brytpunkten mellan alla kontraster som Hyllie allétorg ska ligga och nu ta form.

Mitt i övergången
- Det är en kvalitet för Hyllie att ligga i övergången mellan stad och land - att låta det skånska kulturlandskapet vandra in mellan husen och låta gröna strukturer forma stadens mönster. Det har också varit utgångspunkten i våra tankar om det nya torget, säger Eva Delshammar på gatukontoret i Malmö stad, som är projektledare för både Stationstorget och Hyllie Allétorg.
Detaljplanen för de 1 700 bostäderna är framtagen genom en byggherredialog mellan staden och de 14 aktuella bostads- aktörerna. Ur denna har även en gemensam matris för områdets gestaltning tagits fram som lyfter fram Hyllies gröna kvaliteter och omgivande kulturlandskap med en bebyggelse i ny jugendstil.

Tre vitt skilda förslag
För utformningen av Hyllie allétorg har man låtit tre arkitektkontor tolka områdets identifierade värden och ta fram skissförslag på den lokala mötesplatsen.
Det är Mellanrum AB, Temagruppen AB och White Arkitekter som nu presenterat sina skissförslag till det nya torget.
- Skissuppdragen har gett ett mycket intressant resultat med vitt skilda förslag och tolkningar utifrån samma värden. De vidgar våra utgångspunkter i det fortsatta arbetet med torgets utformning och kan på olika sätt stärka de bitar som ska ge Hyllie en unik och spännande karaktär som bostadsområde, säger Eva Delshammar.

2600 kvadratmeter
En bedömningsgrupp bestående av representanter från Malmö stad och bostadsaktörerna längs Hyllie allé kommer nu att se över skissförslagen för att ta fram riktlinjer till torgets vidare utformning.
Hyllie allétorg med en yta på 2 600 kvadratmeter kommer att ligga på norra sidan av Hyllie allé i mitten på huvudgatans sträckning, omgivet att två bostadskvarter som uppförs av Ikano Bostad och Riksbyggen, som också får lokaler i bottenvåningarna för café, butiker och restauranger.
Både torget och kvarteren runt om beräknas står färdiga 2014.
Förslagen finns för nerladdning och presenteras i sin helhet här.

Kontakt
Eva Delshammar, projektledare för Hyllie Allétorg
eva.delshammar@malmo.se
0709 - 34 15 86