Varför en fördjupad översiktsplan för södra Hyllie?
Hyllie är ett stort utbyggnadsområde med goda förutsättningar att bli en attraktiv stadskärna där ungefär 15 000 malmöbor kommer att bo. I planområdet för den fördjupade översiktsplanen finns värden som är nödvändiga komplement till stadsmiljöerna som håller på att uppföras kring Hyllie boulevard och Hyllie allé. I de delarna finns brist på parkytor, skolor och förskolor och de stora investeringar som görs är beroende av vad som kommer att hända i södra Hyllie. Därför har det bedömts nödvändigt att ta fram en fördjupning av översiktsplanen som ger en bred politisk samsyn och en förutsägbarhet för aktörerna i området.

Planområdet
Planområdet ligger i södra Hyllie, på gränsen till Söderslätt och centralt i Köpenhamn-Malmöregionen. Södra Hyllie ska rymma 3000-4000 bostäder, lika många arbetsplatser, 3 skolor och en stadsdelspark. Platsen består idag av odlingsmark av hög kvalitet med inslag av kulturhistoriskt intressanta miljöer. Planförslaget bygger på några platsspecifika bärande strukturer och en traditionell kvartersindelning, vilket ger en robust och flexibel grund för den fortsatta stadsutvecklingen.

Vision 
Hyllie ska vara Öresundsregionens klimatsmartaste område och utgöra en attraktiv stadskärna med mycket grönska som lockar boende och företag, både nationellt och internationellt. Stadslivet ska präglas av variation i form av livaktig handel, stora evenemang och pulserande stadsgator som kontrasteras mot rekreativa parker, lugna gångfartsgator och trygga skolmiljöer. Hyllies centrala plats i regionen ska ge en internationell karaktär men med en tydlig egen identitet: öresundskt internationell.

"I dagens Malmö finns många byggda miljöer som berättar om staden och havet, men nästan ingen som berättar om staden och slätten. Det finns också en tydlig tendens: städer blir vackrare från vattnet och fulare från land. Hyllie ska bli annorlunda, här ska Malmö möta söderslätt på ett spännande och vackert sätt."

Vad är viktigt för dig i ett framtida Hyllie?
Hur tror du att Hyllie utvecklas på bästa sätt?
Läs mer om strategierna för södra Hyllie i den fördjupade översiktsplanen och lämna dina synpunkter fram till den 20 maj på malmo.se/sodrahyllie