Hyllievångsskolan ger plats för elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Kopplat till byggnaden finns en idrottshall, liksom Iduns park som är sammankopplad med skolgården.

Hyllievångsskolan är en framtidsorienterad skola som främjar alla elevers utveckling och lärande, både utifrån undervisning och skolbyggnad. Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer.

Här finns inga traditionella korridorer, utan skolan är öppen och välkomnande. Skolan är byggd efter arbetslagen och lärarnas arbetsrum finns i anslutning till hemvist, salar och grupprum. Skolan har även två utomhusklassrum på tredje våningen.

Samsyn i undervisning och arkitektur
Hyllievångsskolan har en hög andel behöriga lärare och fritidspedagoger. Dessa arbetar systematiskt med att utveckla kvaliteten i undervisningen och på så vis höja elevernas måluppfyllelse. I ämnesteam fördjupar och utvecklar lärarna undervisningen i respektive ämne. Det ger såväl samsyn som insyn, vilket löper som en röd tråd genom undervisningen i samtliga årskurser.

Ut- och inblickar i skolans alla verksamheter får man också i entrén, vilket gör det enkelt för elever och personal att orientera sig. Här möts funktioner som expedition och kapprum med kopplingar till matsal och bibliotek.

En skofri skola
Det gemensamma kapprummet är skolans största rum och en naturlig yta för samvaro. Därför har extra omsorg har lagts på inredningen för att skapa öppenhet och trivsel. Som besökare kommer man först att stöta på sittmöbler, som underlättar då man tar av sig sina skor. Hyllievångskolan är nämligen en skofri skola.

Idrottshall och färgstark terrass
I skolans östra ände ligger idrottshallen som även är utrustad för att kunna användas av gymnastikföreningar.
Mellan skolans tak är terrasser möblerade med bänkar och färgglada parasoller som ger möjlighet att flytta ut den pedagogiska undervisningen då vädret tillåter.

Här finns också växtväggar och pedagogiska odlingsurnor för verksamhet året runt. Skolans tak är klätt med sedumväxter och har solcellspaneler som visar sin energiproduktion på en display i huvudentrén.

Skolgård med skatepark
Skolgården inbjuder till aktivitet under dygnets alla timmar och bidrar till att skapa trygghet i området. Här finns också en skatepark som knyter ihop skolbyggnaden och parken på ett spännande sätt.

En park för alla
Parken fungerar både som skolgård för eleverna och som en kvarterspark för de boende i området. En böljande bäck i parken kan användas som en del i undervisningen om vattnets kretslopp. Men den fungerar också som en naturlig gräns till allmänhetens del av parken under skoltid.

Stadsbyggnadspriset
Liljewalls arkitekter och Hyllievångsskolan förärades 2018 års stadsbyggnadspris. Hyllievångsskolan ligger i gränslandet mellan staden och landskapet. Därför är byggnaden utformad för att vara en koppling till platsens historia och nutid. Här möts den goda jorden med den kvarterstäta och hållbara stadsdelen som växer fram.

Mot staden är skolans fasad i tegel, men mot skolgården och parken ändrar den karaktär till en fasad i trä. Byggnadens svängda form ramar in utemiljön som en traditionell skånegård men skapar också ett välkomnande entrétorg för besökare.

I kvarterets ena hörn bryts skolans murliknande fasad upp med en stor tydlig inramning i rött. Det är entrén, som i tre våningsplan öppnar upp skolan likt en kil genom byggnaden. I anslutning till entrén ligger byggnadens hjärta där trappor (gradänger) kan användas som en amfiteater. På bak- och undersidan av de stora grandängerna finns sittnischer som skapar krypin och små rum.

FAKTA

Skola: Förskola och grundskola årskurs 1-6
Byggherre: Stadsfastigheter, Malmö stad
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Byggstart: 2015.
Färdigställd: Höstterminen 2017
Malmö stads stadsbyggnadspris: 2018LÄS MER

Stadsbyggnadspriset 2018
Årets stadsbyggnadspris till Hyllievångsskolan

Huset fullt på Hyllievångsskolan
Följ med på skolstart

Förskolan
Iduns förskola

Iduns park
Lärande och lek i parkmiljö